Σάββατο, 01. Δεκέμβριος 2029, W4LT3R5: 1120 Naylor St., Houston, TX, Postponed: VHS M4t1n33: 2110 (FR33)

από 01. Δεκέμβριος 2029 - 20:00 έως 23:00

W4LT3R5: 1120 Naylor St., Houston, TX

58 άτομα που συμμετέχουν
περιγραφή συμβάντος
P0STP0NED UNTIL FURTHER N0T1CE DUE TO HURR1CANE HARVEY.

TH1S 1S THE TH1RD 1N A SER1ES OF FREE PART1ES.

8PM - 2AM
$3 WELLS
ENTRY: $0
S3V3N (7) CLASS1C M0V1ES ON VHS
L1VE PERF0RMANCE FR0M P. L. X. T. X.
V1SUALS BY D1G1TAL 1NTERGALACT1C NETW0RK

F00D: NE0-T0KY0 MEGAPANDA CYBERTAC0 W1LL BE SELL1NG CHEAP RAT10NS W1TH REAL MEAT AND PLANT MATTER (N0NE 0F THAT CL0NE **** Y0U GET AM0NG THE SURFACE-DWELLERS). SYNTHET1C P0PC0RN AVA1LABLE AT THE BAR F0R $2.

AGES 17+. Z0NE TR1PPERS, REPL1CANTS, AND C0NS0LE C0WB0YS HAVE T0 CHECK THE1R WEAP0NS AT THE D00R. M1RR0RSHADES AND LEATHER ENC0URAGED. 1F Y0U HAVE THE ***** T0 WEAR A WH1TE SU1T Y0U BETTER DR1VE FAST AND T1P H1GH.


Δείτε περισσότερα
M0V1E SUMMAR1ES ARE L1STED BEL0W. WE W1LL N0T BE REVEAL1NG F1LM T1TLES T0 AV01D ATTENT10N FR0M THE C0NGL0MERATE 0VERL0RDS.

* = sequel to a movie shown at the last party
** = sequel will be shown at next party

MA1N STAGE:

8:00 *M0V1E #1 - Gardener with brain enhancements is resuscitated and manipulated by power-hungry tech scientist hunted by teen hackers
9:40 **M0V1E #2 - It’s about a cyborg cop. Figure it out.
11:25 L1VE PERF0RMANCE FR0M P. L. X. T. X. , WITH VISUALS BY D1G1TAL 1NTERGALACT1C NETW0RK
12:00 **M0V1E #3 - In this anime, cyber criminals join a special police force in an attempt to reduce their sentences. From the creators of N1NJA SCR0LL.
12:50 **M0V1E #4 - A very violent anime explores psychic potential and cybernetics

V1RTUAL PAT10:

8:25 M0V1E #1 - The aged owner of a technology company is murdered after completing development of a device that places its user in a realistic simulation. The company’s remaining employees are tasked with finding his killer.
10:05 M0V1E #2 - Scientists fight amongst themselves and with the government over a device that can record thoughts and memories to videotape in this weird laboratory sci-fi flick.
11:55 M0V1E #3 - Killer robots. Time-travel. Plague-infested wastelands. What more do you need?

Postponed: VHS M4t1n33: 2110 (FR33), W4LT3R5: 1120 Naylor St., Houston, TX συμβάν

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar

Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
5 Pillars of Real Estate Investment and Wealth Building Webinar
Σάββατο 31. Δεκέμβριος 2033
3 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα