Σάββατο, 31. Μάρτιος 2018, Athens, Wyślijmy Bartoszkę na misje!

από 31. Μάρτιος 2018 - 10:00 έως 13:00
Εμφάνιση χάρτη
85 άτομα που συμμετέχουν
περιγραφή συμβάντος
ENGLISH below

Kochani!

Z końcem września wyjeżdżam do Aten, spędzę tam 18 miesięcy na wolotariacie misyjnym z Domami Serca.

Dokładny opis tego co będę tam robić znajdziecie poniżej.

Wyjazd wolontariusza nigdy nie jest autonomiczny. Bez Waszej pomocy nie będę w stanie nic zdziałać. Dlatego proszę Was przede wszystkim o pomoc modlitewną. Powracający wolontariusze zawsze podkreślają, że to właśnie modlitwa ludzi wspierających tutaj na miejscu, jest tym co ich „niosło” przez całe misje.

Na stronie możecie zadeklarować swoje wsparcie modlitewne.

Proszę Was również o wsparcie finansowe mojej misji. Czy to jednorazowe, czy też zobowiązanie się do comiesięcznego wpłacania określonej kwoty na cel misji. Domy Serca utrzymują się tylko z darowizn, liczy się każda kwota, by nasze działania mogły być dalej kontynuowane.

Można mnie wspierać poprzez wpłaty na konto fundacji:

Δείτε περισσότερα

Nr konta w PL: 04 2490 0005 0000 4530 4088 0078
Nr konta w EUR: 31 2490 0005 0000 4600 6339 5382
Wpłaty z zagranicy: IBAN PL BIC/SWIFT: ALBPPLPW

Tytuł wpłaty: Darowizna - Klaudia Bartocha

Wspierając moją misję, stajecie się również jej częścią. Będziecie otrzymywać ode mnie listy w których będę się starała opisać moje życie na misjach i będę się dzieliła zdobytym doświadczeniem.

Z całego serca Wam dziękuję!!!

Domy Serca to katolicka wspólnota misyjna niosąca współczucie i pocieszenie tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Wolontariusze mieszkają w kilkuosobowych wspólnotach i przybywają z całego świata. Również nasze domy są rozrzucone po całej Ziemi i młodzi, którzy przygotowywali się ze mną lecą np. do Indii, Senegalu, Hondurasu czy Salvadoru. Rytm dnia dyktuje intensywne życie modlitewne (codzienna modlitwa brewiarzem, różaniec, adoracja, msza św.) oraz apostolat wśród najbardziej potrzebujących.

Kypseli, dzielnica, do której zostałam posłana jest drugim, po Hongkongu, najbardziej zaludnionym miejscem na świecie (co widać na zdjęciu u góry). Z tego co przeczytałam w listach misjonarzy, którzy są na miejscu, dzielnica ta boryka się z dużą ilością problemów. Większość ludzi, którzy zamieszkują tę część miasta to emigranci z różnych krajów, głównie z Afryki.

W Atenach pomagamy zgromadzeniu Misjonarek Miłości, które założyła Matka Teresa z Kalkuty. Prowadzą one na miejscu *** Samotnej Matki oraz rozdzielają żywność ubogim i bezdomnym. Odwiedzamy też *** starców na obrzeżach miasta, angażujemy się w wiele apostolatów oraz pomagamy naszym sąsiadom z dzielnicy, którzy borykają się z niełatwą codziennością.

Dziękuję Wam bardzo za pomoc i zapewniam o pamięci w modlitwie!

Klaudia

ENGLISH

My dearest!

In the end of September I’m leaving for Athens, I’ll spend there 18 months volunteering with Heart’s Home.

You’ll find a detailed description of my mission below.

Volunteering is neve autonomic. Without your help, I won’t be able to do anything. Because of this I ask you first of all for your prayers. Volunteers coming back from a mission repeat every time, that the prayer support is what “carried” them through the whole mission.

At this link you can declare your prayer suport.

I ask you also for financial support. You can donate once, or declare a monthly donation during my volunteering time. Heart’s Home is supported only by donations, every amount counts, so our mission can be continued.

You can support me transfering the donations as below:

PL: 04 2490 0005 0000 4530 4088 0078
EUR: 31 2490 0005 0000 4600 6339 5382
Transfers from abroad: IBAN PL BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Donation title: Darowizna - Klaudia Bartocha

For people from the US my name will soon appear on the US Website:

Supporting my mission you'll become its part. You’ll receive letters from me where I’ll try to describe my life during the mission and I will share my experiences.

Thank you so much for your help!!!

Heart’s Home is a catholic missionary community bringing compassion and consolation to those, who need it the most. The volunteers live in 4-5 person communities coming from all over the world. Also our houses are based all over the world, so those who prepared themselves with me are going to India, Senegal, Honduras, Japan, El Salvador, Argentina, Brazil and Romania. The rhythm of the day is given by the intensive prayer life (daily liturgy of the hours, rosary, adoration, Holy Mass) and apostolate among those who need it the most.

Kypseli, the district I am send to is the second most crowded place on the Earth right after Hong-Kong. From what I read in the voluntary letters this district fights with a lot of problems. The majority of the people who live there are immigrants, mainly from Africa.

In Athens we halp the Servants of Mercy, founded by Mother Teresa from Calcutta. The run a Home for single mothers and provide food to the homeless. We visit also a nursing home at the suburbs and are engaged in many more apostolates, furthermore we help our neighbors with their daily struggles.

Thank you again for your help, I'll keep you all in my prayers!

Klaudia

Wyślijmy Bartoszkę na misje!, Athens συμβάν

Εγκαίνια νέου γηπέδου της ΑΕΚ

Εγκαίνια νέου γηπέδου της ΑΕΚ

Πέμπτη 29. Μάιος 2053
2617 shares
Engagement dans l'armée

Engagement dans l'armée

Δευτέρα 18. Απρίλιος 2044
3 shares
Social na casa do Baron Nashor
Παρασκευή 19. Μάρτιος 2021
1174 shares
Δικη για το σπίτι Κωσταντινου και Ελένης
Πέμπτη 10. Δεκέμβριος 2020
15 shares
John Lennon @LIVE O.A.K.A.
Πέμπτη 01. Ιούλιος 2055
7 shares
Hardwell in Athens Live @Oaka
Δευτέρα 01. Απρίλιος 2030
829 shares
Βρείτε πιο ενδιαφέροντα γεγονότα
Πάρτε συστάσεις εκδήλωση βασίζεται στο Facebook γούστο σας. Παρ'το τώρα!Δείξε μου τις κατάλληλες εκδηλώσεις για μέναΌχι τώρα